Nova modalitat de suport del Departament de Cultura per a les companyies d'espectacles familiars.

Hem rebut aquesta comunicació del Departament de Cultura:

Després de les reunions amb tots els sectors i havent fet la síntesi  dels suggeriments i aportacions, la Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural (DGPCC) posa en funcionament la llista oberta ponderadadel programa.cat per facilitar que les propostes de les companyies, grups i artistes del nostre país arribin a tots els programadors culturals de Catalunya amb el màxim de llibertat, objectivitat i qualitat.
Aquesta llista contindrà les propostes artístiques per temporada, que siguin professionals i estiguin disponibles, i informarà de la modalitat de suport que rebrà des de la DGPCC, segons l’àmbit i la tipologia de la proposta.
Us convidem a presentar les vostres propostes (espectacles i concerts) per a la temporada 2012-2013 a l’aplicació informàtica que trobareu al següent enllaç
(podeu entrar a l’aplicació amb el mateix usuari i contrasenya que utilitzàveu per Cultura en Gira)
El període d’entrada de propostes per a la temporada 2012-2013 és del
10 d’abril al 30 d’abril.
Per més informació sobre els objectius i funcionament
Adreceu-vos a la nostra pàgina Web Programa.cat
O directament als nostres tècnics responsables dels diferents àmbits :
Teatre, Dansa
Marga Sanjuan
93 554 72 01
Música
Albert Estany
93 554 72 03
Espectacle Familiar i Circ
Laura Bové
93 554 71 93

Contingut del document de Procediment:

PROCEDIMENT PER FORMAR PART DE LA LLISTA OBERTA PONDERADA
TEMPORADA 2012-2013

1. ASPECTES GENERALS:
1.1. La Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural (DGPCC) fa pública una llista anual d’espectacles i concerts disponibles per la temporada 2012-2013 (de setembre 2012 a agost 2013).
1.2. Es proposen activitats per àmbits: teatre, dansa, circ i música. La llista contindrà un apartat específic d’espectacle familiar.
1.3. La DGPCC garantirà que el conjunt de l’oferta que es traslladi als programadors mantingui un equilibri d’àmbits i gèneres, estils artístics i formats dels espectacles.
1.4. Només podran presentar-se les produccions que s’hagin programat a les fires, festivals i programacions professionals a Catalunya, o que tinguin compromís escrit de programació per part d’algun programador durant aquesta temporada.
1.5. La llista inclourà produccions valorades i algunes també de finançades (percentatge sobre el caixet) segons els àmbits.
1.6. Les propostes finançades no podran optar a cap altre suport per actuació per part de cap ens o unitat del Departament de Cultura (DC).


2. REQUISITS MÍNIMS DE LES PROPOSTES:
2.1. Les companyies, grups i intèrprets hauran de ser professionals.
2.2. Per les propostes finançades no s’acceptaran les que hagin circulat pel territori amb un caixet inferior al proposat a la llista actual.
2.3. L’empresa es compromet a mantenir la fitxa artística de la proposta durant tot el període que hagin ofert. Qualsevol canvi s’haurà d’informar oportunament a la DGPCC mitjançant un informe justificatiu. Aquest fet podrà ser penalitzat econòmicament si no hi ha una causa justa i motivada.
2.4 Per a propostes finançades, l’empresa es compromet a incloure la marca Programa.cat en els materials que la promocionin. El manual d’identitat corporativa explica el conjunt de normes que s’han de seguir per a la correcta aplicació d’aquesta marca, que sempre ha d’anar acompanyada del logotip del DC.


3. PROCEDIMENT:
3.1. Les companyies i mànagers presentaran les propostes d’espectacles o concerts per entrar a la llista oberta ponderada a través de l’aplicació Programa.cat. Hauran d’escollir la temporada i presentar la documentació que se’ls requereixi.
3.2. La DGPCC validarà les propostes presentades mitjançant l’aplicació informàtica assignant-los un estat (admesa, inadmesa…) Aquesta informació serà consultable, en tot moment, pels interessats.
3.3. El termini de presentació de propostes per a la temporada 2012-2013 començarà el 10 d’abril de 2012 i finalitzarà el 30 d’abril de 2012.
3.4. Les propostes seran valorades pel comitè assessor de cada àmbit. Els comitès estaran formats per experts externs, programadors municipals i tècnics de la DGPCC, i es regiran segons els barems establerts en el Punt 4 d’aquest document.
3.5. Cada temporada les companyies hauran d’entrar els espectacles i concerts que vulguin incloure a la llista.
3.6. La DGPCC confeccionarà la llista oberta ponderada amb les propostes i la difondrà mitjançant un buscador de l’aplicació Programa.cat entre els programadors de Catalunya.
3.7. La DGPCC establirà un termini en el qual els ajuntaments hauran de tancar la contractació dels espectacles finançats amb les companyies i fer les peticions corresponents a la DGPCC per acollir-se a l’oferta. No s’acceptaran sol·licituds posteriors a la data de tancament.


4. ELS COMITÈS VALORARAN SEGONS ELS BAREMS SEGÜENTS:
4.1. Interès cultural (10 punts)
4.1.1. Autoria i contingut: Grau d’interès de l’autor i obra.
4.1.2. Consolidació i emergència: Nivell de consolidació del projecte artístic i/o de projecció dels intèrprets/executants, tenint en compte la incorporació de nous creadors.
4.1.3. Nous públics: Capacitat de la proposta per atraure espectadors no habituals al teatre o auditori o, en el
seu defecte, que la proposta recuperi segments de públics potencials per manca d’oferta específica. Es valoraran les activitats complementàries que ajudin a aconseguir nous
públics.
4.1.4. Oportunitat: Correspondència entre el contingut, objectius, autors, creadors, intèrprets o executants de
la pròpia proposta artística amb el context social, cultural o polític en el moment de la seva programació. Es valoraran especialment les activitats que de manera institucional
s’estableixin en cas d’homenatges o efemèrides concretes. També meritaran les propostes artístiques amb un contingut d’una contrastada rellevància patrimonial i/o social.
4.2. Qualitat artística (10 punts)
4.2.1. Capacitat de comunicació amb el públic: Relació entre la proposta artística i la percepció del públic.
4.2.2. Coherència artística: Nivell de connexió entre els diferents elements constitutius de la proposta artística (text,
interpretació, posada en escena, estil..) i la seva realització.
4.2.3. Interpretació artística: Grau de qualitat interpretativa i adequació tècnica dels executants i/o intèrprets.
4.2.4. Posada en escena: Resultat final dels elements constitutius de la proposta artística: direcció, il·luminació,
sonorització, escenografia, vestuari i maquillatge.
4.3. Aspectes econòmics (10 punts)
4.3.1. Adequació de la proposta artística al caixet proposat (8 punts): Correspondència entre el caixet de la proposta artística i els estàndards generals de propostes o intèrprets assimilables.
4.3.2. Risc (2 punts): Relació entre el grau d’assimilació/comprensió de la proposta artística del públic potencial i la previsió que la recaptació per venda d’entrades comporti un sobre cost no desitjat en les despeses de programació (caixet+fitxa tècnica).
5. ALTRES ASPECTES ECONÒMICS:
5.1. El suport no superarà en cap cas el 50% del caixet + IVA.
5.2. Per les propostes finançades, les companyies, grups i intèrprets es comprometran durant el període a no oferir el seu espectacle a un preu inferior al preu de gires.

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural
Subdirecció General de Promoció Cultural

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*