👥 5 subvencions d’Arts Escèniques del Departament de Cultura

5 subvencions d’Arts Escèniques

1.- Subvencions a activitats de dansa de caràcter professional (empreses)

1. Aquestes bases tenen per objecte la concessió de subvencions a activitats de dansa de sala i de carrer de caràcter professional d’acord amb les modalitats següents:
a) Suport a l’organització d’activitats de formació per a professionals.
b) Suport a la nova creació, producció i presentació pública d’espectacles. Als efectes d’aquestes bases, també s’entenen com a nova creació les reposicions o revisions d’aquells espectacles en què la producció originària tingui, com a mínim, 4 anys d’antiguitat.
c) Suport a l’exhibició d’espectacles.
d) Suport a activitats de difusió a través de mostres, festivals i esdeveniments similars.
2. Les subvencions previstes en aquestes bases s’adeqüen al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 22 de març al 12 d’abril de 2018

Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. Cal que eviteu navegar amb Internet Explorer versió 8 o inferior.
Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a  Tràmits gencat

A qui va dirigit

1. Poden optar a aquests ajuts les empreses ja siguin persones físiques o jurídiques, que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit de la dansa.
2. Així mateix, poden optar-hi les agrupacions d’empreses que es constitueixin en unions temporals d’empreses (UTE), d’acord amb la Llei de l’Estat 18/1982, de 26 de maig, sobre règim fiscal d’agrupacions i unions temporals d’empreses i de societats de desenvolupament regional.
3. No poden optar-hi les entitats sense finalitat de lucre ni els ajuntaments o ens vinculats o dependents inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament de les entitats esmentades.

Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut

2.- Subvencions a activitats de circ de caràcter professional (empreses)

Subvencions  per a activitats de circ de sala i de carrer de caràcter professional d’acord amb les modalitats següents:
a) Suport a l’organització d’activitats de formació per a professionals.
b) Suport a la nova creació, producció i presentació pública d’espectacles. Als efectes d’aquestes bases, també s’entenen com a nova creació les reposicions o revisions d’aquells espectacles en què la producció originària tingui, com a mínim, 4 anys d’antiguitat.
c) Suport a l’exhibició d’espectacles.
d) Suport a activitats de difusió a través de mostres, festivals i esdeveniments similars.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 22 de març al 12 d’abril de 2018

Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. Cal que eviteu navegar amb Internet Explorer versió 8 o inferior.
Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a  Tràmits gencat

A qui va dirigit

1. Poden optar a aquests ajuts les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit del circ.
2. Així mateix, poden optar-hi les agrupacions d’empreses que es constitueixin en unions temporals d’empreses (UTE), d’acord amb la Llei de l’Estat 18/1982, de 26 de maig, sobre règim fiscal d’agrupacions i unions temporals d’empreses i de societats de desenvolupament regional.
3. No poden optar-hi les entitats sense finalitat de lucre ni els ajuntaments o ens vinculats o dependents inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament de les entitats esmentades.

Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut

3.- Subvencions a la producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional

Aquestes subvencions tenen per objecte la concessió de subvencions a projectes de noves produccions de teatre de sala i de carrer per a un muntatge en concret, entenent-se com a tals les que s’estrenin en el període que estableix la base 3.1.b). Als efectes d’aquestes bases, també s’entenen com a nova producció les reposicions o revisions d’aquells espectacles en què la producció originaria tingui, com a mínim, 4 anys d’antiguitat.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 22 de març al 12 d’abril de 2018

Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. Cal que eviteu navegar amb Internet Explorer versió 8 o inferior.
Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a  Tràmits gencat

A qui va dirigit

Poden optar a aquests ajuts les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, i les societats civils privades, que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit del teatre.
Així mateix, poden optar-hi les agrupacions d’empreses que es constitueixin en unions temporals d’empreses (UTE), d’acord amb la Llei de l’Estat 18/1982, de 26 de maig, sobre règim fiscal d’agrupacions i unions temporals d’empreses i de societats de desenvolupament regional.
No hi poden optar les entitats sense finalitat de lucre.

Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut

4.- Subvencions per a la millora d’infraestructura o adquisició d’equipament per a empreses d’arts escèniques i sales privades de teatre de Catalunya, excepte de la ciutat de Barcelona

Aquesta línia d’ajuts té per objecte la concessió de subvencions per a la millora d’infraestructura o adquisició d’equipament, d’acord amb les modalitats següents:
a ) Empreses d’arts escèniques. S’estableixen dues submodalitats en funció de la inversió:
a.1) Millora d’infraestructura.
a.2) Adquisició d’equipament.
b) Sales privades de teatre de Catalunya, excepte de la ciutat de Barcelona. S’estableixen dues submodalitats en funció de la inversió:
b.1) Millora d’infraestructura.
b.2) Adquisició d’equipament.
En queden exclosos la millora d’infraestructures o adquisició d’equipament per a usos que no siguin exclusivament artístics i les operacions d’arrendament financer contractades.
AVÍS QUANTÍA:
L’import mínim a sol·licitar és de 500 €. No s’admeten sol·licituds per imports inferiors a aquesta quantitat.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 22 de març al 12 d’abril de 2018

Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. Cal que eviteu navegar amb Internet Explorer versió 8 o inferior.
Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a  Tràmits gencat

A qui va dirigit
A les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, i les societats civils privades, que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit de les arts escèniques, domiciliades a Catalunya, o bé amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment operatiu a Catalunya.
A les agrupacions d’empreses que es constitueixin en unions temporals d’empreses (UTE), d’acord amb la Llei de l’Estat 18/1982, de 26 de maig, sobre règim fiscal d’agrupacions i unions temporals d’empreses i de societats de desenvolupament regional.
No poden optar-hi les entitats sense finalitat de lucre ni els ajuntaments de Catalunya o ens vinculats o dependents inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social integrament o majoritàriament de les entitats esmentades.
Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut

5.- Subvencions a projectes d’internacionalització d’empreses i entitats culturals dels sectors de les arts escèniques i de la música

L’objecte d’aquestes línia de subvencions és subvencionar projectes d’internacionalització d’empreses i entitats culturals dels sectors de les arts escèniques i de la música que contribueixin a la presència de la creació cultural de Catalunya a l’exterior. S’entén per creació cultural de Catalunya aquella que és d’autoria catalana (l’autor de la qual resideix a Catalunya; en cas d’autors difunts, els que van néixer o van residir la major part de la seva vida a Catalunya).
Les subvencions que es concedeixen d’acord amb aquestes bases tenen la consideració d’ajuts de minimis, regulats pel Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L352, de 24.12.2013).

Termini per sol·licitar l’ajut: del 22 de març al 19 d’abril de 2018, ambdós inclosos

Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. Cal que eviteu navegar amb Internet Explorer versió 8 o inferior.
Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a  Tràmits gencat

A qui va dirigit

Poden optar a aquestes subvencions empreses privades, tant persones físiques com jurídiques.
També s’hi poden presentar les entitats privades sense ànim de lucre, a excepció de les associacions professionals altament representatives dels sectors de les arts escèniques o la música.

Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut

Source: 👥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*