Postgrau Arts Escèniques i Educació, itinerari Teatre i Educació | Institut del Teatre (Vic)

Inscripció: 02/05/2018 – 31/05/2018

Matrícula: 11/06/2018 – 15/06/2018


Dades bàsiques del curs

 (Cliqueu a sobre els títols per anar a la informació)

Educació 2017

1- A qui s’adreça
2- Sortides professionals
3- Estructura
4- Calendari
5- Horaris
6- Equip docent
7- Programa
8- Títol
9- Preus
10- Idioma
11- Preinscripció
12- Matriculació
13- Procés de selecció
14- Organització i lloc d’impartició
15- Consultes 


1. A qui s’adreça: Educadors/es, mestres d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. Professors/es de Dansa, Mestres de Música, Mestres d’Educació Especial, Professors d’Educació Física, Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Graduats, Llicenciats, Diplomats i altres Titulacions Superiors. Monitors, Assistents socials, Psicoterapeutes, Psicomotricistes i tota persona interessada en el moviment i l’educació.

2. Sortides professionals: Pedagogia en centres públics i privats d’educació infantil, primària i secundària, batxillerats artístics en arts escèniques, cicles formatius i de grau superior, estudis de grau, centres de lleure, centres terapèutics, centres d’integració social i centres penitenciaris.

3. Estructura: 7 mòduls de 25 crèdits en total. El postgrau s’estructura en 2 itineraris
diferents i 1 part comuna. Cada itinerari s’estructura en 4 mòduls comuns i 3 específics de l’especialitat.

4. Calendari: Del 28 de setembre de 2018 al 16 de juny de 2019

5. Horaris: Veure detallat en el programa

6. Equip docent:
        –  Direcció: Carles Salas
– Coordinació i tutoria: Pastora Villalón
–  Administració: Carol Buitrago

7. Programa del postgrau: detallat més avall

8. Títol: Postgrau de títol propi per l’Institut del Teatre

9. Preus:
Postgrau sencer: 1.450,00 € més 17 € d’assegurança.
1 ECTS: 70 €
Al preu de cada bloc s’han d’afegir 17 € en concepte d’assegurança que s’abonarà només una vegada en cas d’inscriure’s a més d’un bloc.

10. Idioma: Català i castellà

11. Preinscripció: del 2 al 31 de maig de 2018. Formulari d’inscripció a l’enllaç 

12. Matriculació: de l’11 al 15 de juny de 2018

  • L’anul·lació de la matrícula comporta l’anul·lació de tot el procediment administratiu, però no comporta la devolució de les taxes de matriculació. En cas que algun dels pagaments no es realitzi, es portarà a terme la cancel·lació de la matrícula de l’alumne, amb la consegüent pèrdua dels efectes acadèmics.
  • Qualsevol estudiant que tingui la titulació de diploma en Teatre i educació dels cursos compresos entre 2006-2011, i estigui interessat a obtenir el títol de Postgrau, podrà sol·licitar la convalidació d’algun dels mòduls o blocs ja fets i realitzar els crèdits requerits.
  • Si es disposa de llicenciatura o del grau en Psicologia, el mòdul queda convalidat. Tanmateix, això no eximeix del pagament del mòdul complet.

13. Procés de selecció: El procés de selecció es fa estrictament per ordre de preinscripció i es tindrà en compte l’expedient acadèmic i l’experiència professional.

14. Organització i lloc d’impartició: Institut del Teatre-Centre d’Osona

15. Consultes: postgraus.vic@institutdelteatre.cat  


 

Presentació curs 2018-2019

El curs 2018-2019 l’Institut del Teatre presenta la tretzena edició del Postgrau de
les Arts Escèniques i l’Educació en el seu itinerari de Teatre, i la seva quarta edició
en l’itinerari de Moviment.

El Postgrau ofereix la sistematització d’uns coneixements per la pedagogia de les arts escèniques.

Impartit per professorat nacional i internacional de qualitat i prestigi. Estructurat en blocs monogràfics amb una àmplia diversitat de continguts.

Dirigit a llicenciats, graduats i professionals de l’àmbit de les ciències i l’educació i de
les arts escèniques que vulguin adquirir recursos per a la docència teatral i de
moviment, i que apostin per promoure l’art com un pilar bàsic de l’educació.

PROGRAMA

Inauguració, sessió informativa i entrega de material
Data: 28 de Setembre de 2018
Horari de 14 a 15h

Mòdul Projectes
Objectius: Donar pautes i eines per estructurar i desenvolupar un projecte propi de formació amb diferents orientacions. Reflexionar sobre la necessitat d’avaluar i sobre els components que hi intervenen. Adquirir estratègies i elaborar instruments.

Bloc d’Estructura i Organització
 Docent: Mercè Mateu
 Data: 28 de Setembre de 2018
 Horari: de 15:00 a 20:00

Bloc d’Eines d’avaluació aplicades a l’educació
 Docent: Enric Sebastiani
 Data: 29 i 30 de Setembre de 2018
 Horari: de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00 (dissabte i diumenge)

Mòdul Psicologia
Objectius: Conèixer els canvis globals (cognitius, emocionals i socials) de les persones, proporcionant eines per desenvolupar a l’aula segons l’etapa evolutiva. Adquirir coneixements bàsics sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge. Proporcionar els coneixements fonamentals per desenvolupar l’activitat professional en un context
obert a la diversitat d’alumnat.

Bloc de Psicologia del Desenvolupament i Psicologia de l’Educació
 Docent: Nuria Padrós
 Data: 5 i 6 d’Octubre de 2018
 Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 14:00

 Docent: Mila Naranjo
 Data: 6 i 7 d’Octubre de 2018
 Horari: dissabte de 15:00 a 20:00; diumenge de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00

Bloc d’Atenció a la Diversitat i psicologia de grups
 Docent: Verónica Jiménez
 Data: 26 i 27 d’Octubre de 2018
 Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 11:30

 Docent: Jesús Soldevila
 Data: 27 d’Octubre de 2018
 Horari: dissabte de 11:30 a 14:00 i de 15:00 a 20:00

 Docent: Montserrat González
 Data: 28 d’Octubre de 2018
 Horari: de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00

Mòdul: Dramatúrgies i dinàmiques teatrals
Objectius: Adquirir recursos teatrals per treballar la coralitat. Conèixer diferents dinàmiques de grup per gestionar el treball amb els alumnes.

Bloc de Dramatúrgia de la coralitat
 Docent: Paul Allain
 Data: 23, 24 i 25 de Novembre de 2018
 Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00; diumenge de 09:00 a 14:00

Bloc de Direcció i dinàmica de grup
 Docent: Fernando Bercebal
 Data: 14, 15 i 16 de Desembre de 2018
 Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00; diumenge de 09:00 a 14:00

Mòdul: Tècniques
Objectius: Adquirir recursos per desenvolupar les possibilitats expressives a través de tècniques d’interpretació, de veu i de manipulació d’objectes.

Bloc d’Interpretació
 Docent: Concha Milla
 Data: 25, 26 i 27 de gener de 2019
 Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00; diumenge de 09:00 a 14:00

Bloc de Veu
 Docent: Mariona Segarra
 Data: 15, 16 i 17 de Febrer de 2019
 Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00; diumenge de 09:00 a 14:00

Bloc de l’Objecte i el titella
 Docent: René Baker
 Data: 15, 16 i 17 de Març de 2019
 Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00; diumenge de 09:00 a 14:00

Mòdul Tècniques del cos i text
Objectius: Estudi dels diferents elements del moviment per enriquir i ampliar el treball interpretatiu dirigit a persones no professionals amb atenció als elements creatius i pedagògics.

Bloc Dinàmiques del cos: El moviment com a eina expressiva
 Docent: Claudia G. Moreso
 Data: 5, 6 i 7 d’Abril de 2019
 Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte i diumenge de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00

Bloc Dansa Teatre
 Docent: Inés Boza
 Data: 3, 4 i 5 de Maig de 2019
 Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte i diumenge de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00

Mòdul: Diversitat
Objectius: Aprendre a integrar en el grup a les persones amb diversitat intel·lectual segons les seves possibilitats.

Bloc de Diversitat Psíquica i Teatre
 Docent: Glòria Rognoni
 Data: 17, 18 i 19 de Maig de 2019
 Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00; diumenge de 09:00 a 14:00

Mòdul Formació d’espectadors
Objectius: Adquirir el coneixement dels principis i les estratègies de captació i desenvolupament d’usuaris de la cultura i l’elaboració de guies didàctiques per
als espectadors.

Bloc Escola d’espectadors
 Docent: Tomás Motos
 Data: 14, 15 i 16 de Juny de 2019
 Horari: divendres, de 15h a 20h; dissabte i diumenge de de 9h a 14h. 

Lloc d’impartició

Institut del Teatre – Centre d’Osona
Sant Miquel dels Sants, 20. 08500 Vic
Tel. 938 854 467 / 664 363 313
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 10h a 14h

Facebook: https://www.facebook.com/Institut-del-Teatre-Centre- de-Vic- 297228077110354/

Contacte:  postgraus.vic@institutdelteatre.cat

L’Institut del Teatre es reserva el dret de suspendre el curs si no s’arriba al mínim establert d’alumnes matriculats així com de substituir algun professor i les seves dates si fos necessari,  per causes alienes al nostre Centre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*